ਚੜਦੀਕਲਾ.ਕੌਮ'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸ੍ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ॥


ਤੁਸੀਂ ਸਿਖ ਇਤਹਾਸ ਜਾਂ ਤਵਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਥੌਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ॥


ਨਾਂਉ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ sewadar@opengurdwara.org ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜੀ ॥


© ੨੦੦੫-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .